Voorwaarden

 

Beschrijving artikels
Alle producten die op de website worden aangeboden, zijn zo juist mogelijk en te goeder trouw beschreven.
De promoties en de prijzen zijn geldig op de dag dat ze aangeboden worden op de website.  We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de aanbiedingen voorkomen.

Toevertrouwen van gegevens
De klant aanvaardt dat alle persoonlijke gegevens door Beckreative bewaard en beheerd worden.

Bevestiging bestelling
Iedere bestelling wordt bevestigd via e-mail.

Leveringstermijn
Beckreative streeft er naar om alle goederen binnen de week uit te leveren.
De eventuele vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten titel van inlichting. Laattijdige leveringen geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Indien het bestelde product niet geleverd kan worden, dan zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden.

Mogelijkheid tot retourneren.
In de EU hebben consumenten het recht om aankopen gekocht op afstand terug te sturen binnen 14 dagen na aankoopdatum.
Mocht dit het geval zijn, dan zend u een mail met vraag tot retourneren naar info@snazaroo.be.  U zal dan een retourbon  toegestuurd krijgen via mail. 
U dient dan de bestelling in de originele verpakking terug te sturen binnen de 5 dagen na ontvangst.
Zodra de geretourneerde goederen in oorspronkelijke staat terug zijn, zal een creditnota en terugbetaling gebeuren.

Levering
De producten worden geleverd op het adres dat door de klant opgegeven wordt als leveringsadres. Indien gewenst kunnen de goederen bij Beckreative afgehaald worden na afspraak.

Garantie
De garanties zijn onderhevig aan de voorwaarde die de fabrikanten stellen.
Bij onregelmatig of foutief gebruik   vervalt deze garantie.

Transportkosten
De verzendingen gebeuren met de transportfirma Bpost, PostNL
Verzendingen in België, Nederland en Luxemburg worden verstuurd tegen 6 Euro (incl. BTW) per colli

Transportrisico
Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Beckreative tot op het ogenblik van levering aan de klant zelf. Vanaf dan gaat het risico over op de klant zelf.

Betalingen
De facturen zijn betaalbaar via overschrijving op rekening of via internet.
Zodra de betaling gebeurd is en het bedrag op onze rekening staat, worden de goederen verstuurd.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper de totale prijs van de goederen en de verzendingskosten niet betaald heeft, blijven de goederen eigendom van Beckreative

Interestvoet bij overschrijding vervaldatum
Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1,5 % per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10 % verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit met een minimum van € 25.

Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, en dit zonder ingebrekestelling. In geval van laattijdige betaling van facturen behoudt Beckreative het recht alle leveringen van produkten en diensten op te schorten.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Luc Beck is niet verantwoordelijk indien  info@snazaroo.be  mogelijk niet zou functioneren. In geval van contractuele of buitencontractuele fout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van de bestelling.
Geen andere gevolgschade van de cliënt of van een derde komt in aanmerking voor vergoeding.

Gebruik van logo's tekeningen en intellectuele rechten
Beckreative is eigenaar van alle auteursrechten, gegevensbestanden, toepassingen, logo's, foto's en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van onze website.
Structuur, concept, lay-out en design zijn exclusief eigendom van Beckreative
De klant heeft het recht de website te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
Enkel en alleen na een expliciete schriftelijke toestemming, mag de gebruiker bepaalde toepassingen en/of doeleinden van de website gebruiken.
Links naar de website mogen, mits expliciete vraag tot plaatsing en schriftelijke toestemming.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.Overeenkomst tussen de koper en Beckreative
De algemene voorwaarden maken deel uit van alle met Beckreative aangegane overeenkomsten. Bij bestelling per e-mail, erkent de koper er van kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.
Indien 1 of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn, zullen, de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
Beckreative heeft ten allen tijden het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. 
De aangeboden prijzen zijn enkel uitgedrukt in Euro's. Het bedrag is steeds incl. BTW.: 6 % BTW op boeken en 21 % BTW op alle andere goederen.
Beckreative heeft het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou benadeeld worden, wordt de klant via e-mail of telefonisch hiervan op de hoogte gebracht. Bovendien heeft de klant het recht op annulatie van de bestelling.
Beckreative kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen en vermeldingen.